• სასწავლო პროგრამები ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

Delta Systems

GAU-ში მიღებულმა განათლებამ საშუალება მომცა დამოუკიდებლად ამერჩია გზა წარმატებული კარიერისაკენ, რაც გამოცდილი პროფესორებისა და ლექტორების დამსახურებაა. ვფიქრობ, უნივერსიტეტში დანერგილი სწავლის ხარისხის მართვის ახალი სისტემა GAU-ელი სტუდენტების სახით კიდევ უფრო გაზრდის მაღალკვალიფიცირებული კადრების რაოდენობას არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე...

პროფესორები და ლექტორები

რამაზ ფარესაშვილმა წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, შემდეგ კი ბირმინგემის უნივერსიტეტში იკვლევდა რელიგიისა და პოლიტიკის საკითხებს, Queen’s College-ში სწავლობდა ქრისტიანულ თეოლოგიას...

პროგრამის აღწერა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება

ბიზნესის ადმინისტრირება

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

პროგრამის მოცულობა

240 კრედიტი

აკრედიტაცია

აკრედიტებულია 2014-2019 წწ.

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი თამაზ უზუნაშვილი

 

პროგრამის დეტალები

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს 75 კრედიტს.
 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა იყოფა შემდეგ კომპონენტებად: სასწავლო, პრაქტიკული და თავისუფალი.
ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის სასწავლო კომპონენტი იყოფა ორ ნაწილად: სავალდებულო და არჩევითი/თავისუფალი.
 
სავალდებულო ნაწილში ბაკალავრმა უნდა დააგროვოს 162 კრედიტი. III, IV და V სემესტრებში სტუდენტს ეძლევა საშუალება აირჩიოს არჩევითი კურსები ზოგადი უნარების განსავითარებლად (სულ 18 კრედიტი, 6 კრედიტი სემესტრში). ხოლო შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციებიდან  ბაკალავრმა უნდა აირჩიოს ერთერთი კონცენტრაცია და დააგროვოს ერთი კონცენტრაციის  მიხედვით 25 კრედიტი. 25 თავისუფალი კრედიტი სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს - არჩეული ან სხვა სასწავლო კონცენტრაციის საგნებიდან; ბიზნესის სკოლაში ან ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში არსებული სხვა იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; საქართველოს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული აკრედიტებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში არსებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან, თუ ეს კრედიტები შესაბამისად აღიარებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 
 
პრაქტიკული კომპონენტში ბაკალავრმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი: სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ პრაქტიკას სტუდენტი გაივლის იმ დაწესებულებებში, რომლებთანაც ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აქვს გაფორმებული უნივერსიტეტსა და ბიზნესის სკოლას.
 
სწავლების ენა
 
ქართული და ინგლისური
 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა

2017-2018 სასწავლო წლისთვის, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა საშუალებას აძლევს აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელ სამ ფიქსირებულ საგანთან ერთად (ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა) თავად აირჩიოს მეოთხე საგანი: მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ლიტერატურა, ფიზიკა ან სამოქალაქო განათლება.

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა ნაწილდება შემდეგნაირად:

 

ჩასაბარებელ საგნების ჩამონათვალი

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა

I

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და მათემატიკა

ან

130

II

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და ისტორია

ან

80

III

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და გეოგრაფია

ან

80

IV

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და ლიტერატურა

ან

40

V

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და ფიზიკა

ან

20

   VI 

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და ქიმია

ან

                      10
   VII

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და ბიოლოგია

ან

                      10

   VIII

ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები უცხო ენა და სამოქალაქო განათლება

10

 

სულ

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტი:

ქართ. ენა და ლიტ. - 2

ზოგადი უნარები - 3

უცხოური ენა - 4

არჩევითი საგნები - 3

საგანთა პრიორიტეტები:

უცხო ენა/ზოგადი უნარები/არჩევითი საგნები/ქართ. ენა და ლიტ/

 

დამატებით GAU-ს სტუდენტებს შეეძლებათ ისარგებლონ იაფი სტუდენტური სესხით და შიდა სტიპენდიებით.  

დასაქმების სფერო
 
ბაკალავრიატის სრული კურსის ათვისება შესაძლებლობას აძლევს ბაკალავრს წარმატებით იმუშაოს ნებისმიერ კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციების შემდეგ პოზიციებზე: დაბალი და საშუალო დონის მენეჯერი, ბუღალტერი, მარკეტოლოგი, გაყიდვების მენეჯერი, ფირმების საფინანსო განყოფილებების მენეჯერები,  და ა.შ.
 

 

 

 

პროგრამის კომპონენტები

 

სავარაუდო სემესტრი

 

კრედიტი

 

 

 

სასწავლო კომპონენტი

 

სავალდებულო სასწავლო კურსები (162 კრედიტი) 

1

ბიზნეს ინგლისური I

I

6

2

გამოყენებითი მათემატიკა

I

7

3

მიკროეკონომიკის პრინციპები

I

6

4

კომპიუტერული უნარები I

I

5

5

სასრული მათემატიკა

I

6

6

ბიზნეს ინგლისური II

II

6

7

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

II

6

8

კომპიუტერული უნარები II

II

5

9

მაკროეკონომიკის პრინციპები

II

6

10

სტატისტიკა ბიზნესისათვის

II

7

11

ბიზნეს ინგლისური III

III

6

12

მენეჯერული ხარჯთაღრიცხვისა და კონტროლის საფუძვლები

III

6

13

მარკეტინგის პრინციპები

III

5

14

კორპორაციების ფინანსების საფუძვლები

III

8

15

ბიზნეს კომუნიკაციის  შესავალი

III

5

16

ბიზნეს ინგლისური IV

IV

6

17

მენეჯმენტის პრინციპები

IV

6

18

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

IV

6

19

ორგანიზაციული ქცევის პრინციპები

IV

6

20

ბიზნესის მოდელირების საფუძვლები - წრფივი მოდელები

V

6

21

სისტემებისა და ოპერაციების მენეჯმენტის საფუძვლები

V

6

22

სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები

V

6

23

სტატისტიკური პაკეტი – MS Excel

V

6

24

ბიზნესის მოდელირების საფუძვლები - არაწრფივი მოდელები

VI

6

25

საერთაშორისო ბიზნესის საფუძვლები

VI

6

26

პროექტების მენეჯმენტი - შესავალი

VI

6

27

ბიზნესის პროგნოზირების საფუძვლები

VI

6

 

 

 

არჩევითი კურსები ზოგადი უნარების განსავითარებლად

(სულ 27 კრედიტი, სტუდენტმა IV, V, VI სემესტრებში უნდა დააგროვოს 18 კრედიტი, 6 კრედიტი სემესტრში) 

1

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

IV-VI

3

2

სოციოლოგია

IV-VI

3

3

პოლიტიკის შესავალი

IV-VI

3

4

ფილოსოფიის შესავალი

IV-VI

3

5

კულტურის თეორიები

IV-VI

3

6

ლოგიკა

IV-VI

3

7

სამოქალაქო განათლება

IV-VI

3

8

ქართული ენა (წერითი ოსტატობა და სტილისტიკა)

IV-VI

3

9

ისტორია

IV-VI

3

 

 

 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციები - არჩეული კონცენტრაციიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 25 კრედიტი

 

კონცენტრაცია – ფინანსები (35 კრედიტი) 

1

ფინანსური აქტივების ფასგათვლის პრინციპები

VII-VIII

5

2

ფინანსური მოდელირების საფუძვლები

VII-VIII

5

3

ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები

VII-VIII

5

4

ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსური აქტივები

VII-VIII

5

5

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების თეორიის საფუძვლები

VII-VIII

5

6

ფასიანი ქაღალდების ანალიზი

VII-VIII

5

7

საერთაშორისო ფინანსები

VII-VIII

5

 

კონცენტრაცია – მარკეტინგი (35 კრედიტი) 

1

გაყიდვების მართვის საფუძვლები

VII-VIII

5

2

მარკეტინგული კვლევის საფუძვლები

VII-VIII

5

3

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები

VII-VIII

5

4

პროდუქტისა და სავაჭრო ნიშნის მართვა

VII-VIII

5

5

მომხმარებლის ქცევის საფუძვლები

VII-VIII

5

6

საერთაშორისო მარკეტინგი

VII-VIII

5

7

ელექტრონული მარკეტინგი

VII-VIII

5

 

კონცენტრაცია – მენეჯმენტი (35 კრედიტი) 

1

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის შესავალი

VII-VIII

5

2

ლიდერობის შესავალი

VII-VIII

5

3

მეწარმეობის საფუძვლები

VII-VIII

5

4

ინოვაციური და კრეატიული მენეჯმენტის პრინციპები

VII-VIII

5

5

მოლაპარაკებების უნარები

VII-VIII

5

6

ორგანიზაციის ფუნქციონირების პრინციპები

VII-VIII

5

7

სამუშაო ჯგუფების მენეჯმენტი

VII-VIII

5

 

 

 

თავისუფალი კომპონენტი (25 კრედიტი)

 

პრაქტიკული კომპონენტი (10 კრედიტი) 

1

პრაქტიკა

VIII

10