• სასერტიფიკატო პროგრამები პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

Delta Systems

GAU-ში მიღებულმა განათლებამ საშუალება მომცა დამოუკიდებლად ამერჩია გზა წარმატებული კარიერისაკენ, რაც გამოცდილი პროფესორებისა და ლექტორების დამსახურებაა. ვფიქრობ, უნივერსიტეტში დანერგილი სწავლის ხარისხის მართვის ახალი სისტემა GAU-ელი სტუდენტების სახით კიდევ უფრო გაზრდის მაღალკვალიფიცირებული კადრების რაოდენობას არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე...

პროფესორები და ლექტორები

2004 წელს ქეთი გახდა ქ.თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის კომპიუტერული ხელოვნების სპეციალობის მაგისტრი მულტიმედიისა და დიზაინის მიმართულებით. ამავე წელს გაიარა სარეკლამო დიზაინის კურსი ქ.მოსკოვის ნ. ე. ბაუმანის სახელობის სპეციალიზირებულ სასწავლო კომპიუტერულ ცენტრში...

საბუღალტრო საქმე და ბიზნესის კანონმდებლობა

საბუღალტრო საქმე & ბიზნესის კანონმდებლობა

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ ბუღალტერიის სპეციალობის დასაუფლებლად საბუღალტრო საქმის (ფინანსური აღრიცხვის) და ბიზნესის კანონმდებლობის კომპლექსურ სწავლებას საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების შესაბამისად.

კურსის მიზანია მსმენელთა ფართო სპექტრს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო კოდექსის ყველა ძირითად პრაქტიკულ ასპექტში.

სასწავლო პროგრამის  ფარგლებში ისწავლება კომპანიათა საქმიანობის საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება და ამ საქმიანობის შედეგების ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების განხორციელება.

სასწავლო კურსის ბოლოს Ms. Excel-ის პროგრამაში ტარდება კომპლექსური ამოცანა ვირტუალურ კომპანიაზე, სადაც n პერიოდის განმავლობაში მზადდება კომპანიაში ბუღალტრული საქმიანობა, აღირიცხება, როგორც ფინანსური უწყისები, ასევე საგადახადო დეკლარაციები.

სამიზნე ჯგუფი:

 • საბუღალტრო სფეროში დასაქმების მსურველი პირები;
 • მოქმედი ბუღალტრები, რომელთაც სურთ საკუთარი გამოცდილების თეორიული ასპექტებით გაღრმავება.
 • საკუთარი ბიზნესის მქონე პირები, რომელთაც სურთ თვითონ აწარმოონ თავისი სამეწარმეო საქმიანობის აღრიცხვა და ანგარიშგება კანონთან შესაბამისად, რაც მცირე საწარმოთა შემთხვევაში ეფექტურია და იძლევა აღრიცხვის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაზოგვის საშულებას;
 • სააღრიცხვო სამსახურის სპეციალიზირებული თანამშრომლები, რომელთაც სურთ გაეცნონ და შეისწავლონ ბუღალტრული აღრიცხვის სრულ ციკლს;
 • საწარმოს სხვადასხვა დონის და სპექტრის მენეჯერები და სპეციალისტები, რომელთაც აინტერესებთ სააღრიცხვო სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სრულყოფილი აღქმა;

ლექციების მსვლელობისას, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ჭრილში განიხილება:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის არსი, როლი და ადგილი საწარმოში;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის პროდუქტი, მომხმარებლები და ხარისხობრივი მახასიათებლები;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება – დიგრაფიული მეთოდი (ორმაგი ჩაწერა), შესაბამისობის პრინციპი, დარიცხვის მეთოდი, შეფასება;
 • მიმდინარე აქტივების აღრიცხვა (დებიტორული დავალიანებები, მარაგები)
 • გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა (ძირითადი საშუალებები, არამატერიალური აქტივები);
 • საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, როგორც ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ნორმატიული აქტი;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით გადასახადები, მათი არსი, გადამხდელები, დაბეგვრის ობიექტი, ადმინისტრირების წესები და შეღავათები დაბეგვრაში;
 • საგადასახადო აღრიცხვის წესები და ინსტრუმენტები;
 • საგადასახადო სამართალდარღვევები და პასუხისმგებლობა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა (კრედიტორული დავალიანებები, საბიუჯეტო ვალდებულებები, სასესხო, სათამასუქო და სხვა ვალდებულებები);
 • ავანსირებული კაპიტალის აღრიცხვა;
 • კომპანიის შედეგების აღრიცხვა;
 • ფულადი სახსრების მართვა (მოკლე აღწერა);
 • საკონტროლო ფორმულები.  

სასწავლო პროცესის თავისებურებანი:

 • მსმენელების უზრუნველყოფა სალექციო მასალებით
 • პრაქტიკული ამოცანებიდამოუკიდებელი სამუშაოები
 • სიტუაციური ანალიზები
 • გადაწყვეტილებების მიღების სიმულაციები
 • შუალედური გამოცდები
 • ძირითადი გამოცდა სერტიფიკატისათვის

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) სერტიფიკატი

კურსის ხანგრძლივობაა 16 კვირა:,

ღირებულება 1080 ლარი, საბუღალტრო საქმე, ბიზნესის კანონმდებობა + ორისის პროგრამა 1210 ლარი. ორი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია სურვილისამებრ. (შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა), სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს.

მეცადინეობების მიმდინარეობის გრაფიკი

კურსი დაიწყება 7 თებერვალს!

ლექციები კვირაში 2-ჯერ 3 საათის ხანგრძლივობით:

სამშაბათი, ხუთშაბათი:  18:30- 21:30 საათი.

რეგისტრაციისათვის გამოაგზავნეთ სააპლიკაციო ფორმა ან მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10)

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge