• სასერტიფიკატო პროგრამები ექსელის გაძლიერებული კურსი

სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

GAU-მ გამიწია რეკომენდაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რათა გამეარა პრაქტიკა ამერიკის დეპარტამენტში ჩემი ცოდნის ასამაღლებლად, პრაქტიკის დასრულებისთანავე დავინიშნე სტაჟიორად უსაფრთხოებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტში, სადაც ამჟამად ვმუშაობ...

პროფესორები და ლექტორები

გიორგი გორაძე არის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი და პარალელურად ხელმძღვანელობს მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე განთავისუფლების აღმოსავლეთ საქართველოს ადგილობრივ საბჭოს.

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი GAU გთავაზობთ 20% ფასდაკლებას სასწავლო კურსზე: Ms. Excel-ის Advanced  
ისწავლება მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა, ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა. 
 
სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციებს შესაძლებლობებს:
 
 • პირობითი ფორმატირება
 • შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე
 • დამოკიდებულებათა მიდევნება
 • დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი
 • მონაცემების კონსოლიდაცია
 • მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ''
 • პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები
კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:
 
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.
მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით, სწავლების სრული პროცესი გაშუქებულია პროექტორით.
 
სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.
 
პროგრამა:
 
Level – I (24 სთ)
 • Number format (უჯრების ფორმატირება)
 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Go To Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 • Formula Auditing (დამოკიდებულებათა მიდევნება)
 • Excel Table (Excel-ის  ცხრილები)
 • Sort (დახარისხება)
 • Filter (ფილტრაცია)
 • Advanced Filter (გაფართოებული ფილტრი)
 • Chart (დიაგრამები)
 • Outline (ფურცლის სტრუქტურა)
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 • What - it Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 • Goal seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • data table (ჩანაცვლების ცხრილები)
 • Scenario (სცენარები)
 • Solver (ამოხსნის ძიება)
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)

Level – I (24 სთ)

 
 • Macros
 • Excel User Form Controls

Excel Function:
Financial:

 • CUMIPMT, DB, DDB, DISC, DOLLARFR, EFFECT, FV, IPMT, IRR, NOMINAL, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN, XNPV

Logical:

 • AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, TRUE

Text:

 • BAHTTEXT, CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, EARCH, SUBSTITUTE, TEXT

Date & Time:

 • DATE, DATEVALUE, DAY, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, YEAR

Lookup & Reference:

 • ADDRESS, AREAS, CHOOSE, COLUMN, COLUMNS, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, LOOKUP, ROW, TRANSPOSE, VLOOKUP

Match & Trig:

 • ABS, PRODUCT, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SQRT, SUBTOTAL, TRUNC

Information:

 • CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISTEXT, ISNUMBER, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISREF

Statistical:

 • AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, FORECAST, LARGE, MAX, MAXA, MEDIAN, MIN, MINA, PERCENTILE.EXC

ყველა დონე მოიცავს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და დავალებებს

 
 • Agendas; Application Forms; Attendance; Budgets; Budgets Personal Finance; Business forms; Busines Planners; Calendars & Schedules; Financial Statements; Invoice & Inventory; Personal Finance; Loan Calculators; Progect Calculators; Progect Management; Quality Control & Statistics; Reports.
 
ღირებულებაა 400 - 20% 320 ლარი ერთი დონე, ორივე დონე 640 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.
 

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს.
 
მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდე და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

კურსი დაიწყება სექტემბერში!

რეგისტრაციისათვის მობრძანდით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თიკო ბარბაქაძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 2 20 65 20 (316)
ელ-ფოსტა: tikobarbaqadze@gau.ge